close
چت روم
دنیای کاغذی....
Backgrounds
Stripe Backgrounds

دنیای کاغذی....

در کمـــــــر پدرمـــــــان بوديم جايـــــــمان خوب بــــــــــــود

سالــــــــــــها پيشـــــــ

شـــــــبي کـــــــه پــــــــــــــدر جوان بود

و مـــــــادر جوانــــــــــــتر

ثانيـــــــه ها نيمه شـــــــب را نشـــــــان ميدادن

و وقت خوابيدن کنـــــــار همـــــــ

عشـــــوه اي بر پـــــــا شـــــــد

ما از کمـــــــر پـــــــدر انتــــــقال يافتيم

به شکم مـــــــادر

مـــــــا با گـــــــوش خودمان شنيديم

که فنر هاي تخـــــــت راضي نبودن

از اين ســـــــفر

نه مـــــــاه به هـــــــر دري کوبيديم در شکم مـــــــادر که بيخيال ما شويد

نشـــــــد

به دنـــــــيا امديم که اي کـــــــاش

ســـــــر زا رفـــــــته بوديـــــــم

حالا هـــــــر روز هـــــــزار بار

به خودمان مي گوييم

اي کـــــــاش

در ان خود ارضـــــــايي هاي دوران بلوغ پـــــــدر

نوبته مـــــــا ميشد که به دســـــــتمال کاغـــــــذي اميخته ميشديم

و در سطل اشـــــــغال مي افتاديم

که ان دســـــــتمال کاغـــــــذي شـــــــرف داشت به اين

دنيـــــــاي کاغـــــــذي...

خنثی

[ 25 / 02 / 1393 ] [ 21:37 ] [ Mr.Alireza ]